I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv Zdravstveni dom Metlika
Cesta bratstva in enotnosti 71, Metlika
Datum prve objave kataloga december 2004
Datum zadnje spremembe julij 2018
Dostopnost kataloga https://www.zd-metlika.si/ in https://www.zd-metlika.si/o-zavodu/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga tiskana – dostopna na Info točki ZD Metlika ob delavnikih od 08. do 14. ure po predhodni najavi

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1 Organigram in podatki o organizaciji organa

1.1 Podatki o organizaciji

Ime zavoda Zdravstveni dom Metlika
Skrajšano ime zavoda ZD Metlika
Sedež zavoda Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika
Odgovorna uradna oseba Duška Vukšinič, direktorica
Telefonska številka 07 369 1 400
Številka faksa 07 369 1 404
E-pošta info@zd-metlika.si
Spletna stran http://www.zd-metlika.si
Matična številka 5054591
Davčna številka 40635112
Podračun pri UJP 01273-6030922421
Registrska številka zavoda pri ZZZS 91813
BPI številka 00371
Ustanovitelj zavoda Občina Metlika
Ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi Ur.l. RS, št. 42/14; povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=117742
Glavna dejavnost zavoda Splošna zdravstvena dejavnost
Šifra dejavnosti 86.210
Zavod je vpisan pod vložno št. 068/10184700
Sektorska pripadnost (SKIS) javni zdravstveni zavod

1.2 Opis delovnega področja

Področje dela izhaja iz Odloka o ustanovitvi ZD Metlika in zajema naslednje dejavnosti:

 • osnovna zdravstvena dejavnost
 • specialistično zdravstveno dejavnost
 • druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.

S svojimi službami zagotavlja:

 • zdravljenje in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih
 • zdravljenje ustnih in zobnih bolezni z rehabilitacijo
 • patronažne obiske in nego na domu
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju – logoped
 • osnovne diagnostične preiskave (laboratorij, EKG,…)
 • izvajanje preventivnih pregledov odraslih, žensk in nosečnic (po nacionalnem programu) ter preventivni pregledi delavcev, športnikov in voznikov
 • izvajanje zdravstveno-vzgojnih aktivnosti in s tem ozaveščanje pacientov o zdravem načinu življenja
 • izvajanje zobozdravstveno-vzgojnih aktivnosti
 • neprekinjena nujna medicinska pomoč
 • izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov ter prevozov dializnih pacientov
 • del specialistično ambulantne dejavnosti za srčno-žilne bolezni, psihiatrična dejavnost, ginekološka dejavnost in dejavnost medicine dela, prometa in športa

1.3 Vodstvo zavoda

Direktorica Duška Vukšinič
Telefonska št.: 07 369 1 406
Faks št.: 07 369 1 427
E-naslov: duska.vuksinic@zd-metlika.si
Strokovni vodja: Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med.
tel. 07-369-1-400
E-naslov: tanja.mismas@zd-metlika.si
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Anton Štubler, dipl.zdravstvenik
tel. 07-369-1-400
E-naslov: anton.stubler@zd-metlika.si

1.4 Seznam dislociranjih organizacijskih enot

a) Splošna ambulanta DSO Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika
b) Splošna ambulanta v dislocirani enoti DSO Metlika, Črnomaljska cesta 19, 8330 Metlika

1.5 Organigram

Organigram ZD Metlika:

1.6 Seznam drugih organov z delovnega področja

 • Svet zavoda ZD Metlika
 • Strokovni svet ZD Metlika
 • Zbor delavcev ZD Metlika

2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek: Duška Vukšinič
Telefon: 07 369 1 406, 041-753-140
Faks številka: 07 369 1 427
E-pošta: info@zd-metlika.si

3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov es z delovnega področja

3.1 Državni predpisi

Register predpisov RS:  https://pisrs.si/

Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/

Ministrstvo za zdravje RS: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

Področna zakonodaja

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-zakonodajo/

3.2 Predpisi lokalne skupnosti

3.3 Predpisi EU

Portal EU:
https://europa.eu/european-union/index_sl

Evropska zakonodaja:

https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_sl

 • Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN
 • Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
 • Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja; normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

7 Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

 • Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca)
 • Evidenca o stroških dela (evidenca plač)
 • Evidenca poškodb pri delu
 • Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe in civilne zaščite
 • Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
 • Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v pometu in športnikov
 • Evidenca zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic
 • Evidenca intervencij

8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime zbirke: ProMedica – zdravstveni informacijski sistem

Opis namena zbirke: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za poročanje pristojnim zunanjim institucijam

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP

Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Metlika in preko VPN z dislocirane splošne ambulante v DP Metlika
Omejitev dostopa: uporabniško ime, geslo, podgeslo

Ime zbirke: SAOP– poslovni informacijski sistem

Opis namena zbirke: materialno in finančno-računovodsko poslovanje Zdravstvenega doma Metlika, osnovna sredstva in plače zaposlenih

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD

Dostop do zbirke: informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Metlika preko oddaljene lokacije zunanjega računovodskega servisa
Omejitev dostopa: dvojno uporabniško ime z geslom

Ime zbirke: Spletna stran ZD Metlika

Opis in namen zbirk: dostop do objavljenih podatkov na spletnih straneh ZD Metlika

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zd-metlika.si – javni dostop

Dostop do zbirke: preko interneta

 • Seznam dejavnosti po ambulantah in izvajalcih, ordinacijski čas, čakalne dobe

9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

Vrsta: Sprejeti sklepi Sveta zavoda ZD Metlika
Odgovoren za sprejem: predsednik Sveta zavoda
Oblika: klasična
Objava na spletni strani: ne

Vrsta: Sprejeti sklepi Strokovnega sveta
Odgovoren za sprejem: predsednik SS
Oblika: klasična
Objava na spletni strani: ne

Vrsta: Sprejeti sklepi direktorja zavoda
Odgovoren za sprejem: direktor zavoda
Oblika: klasična
Objava na spletni strani: ne

Vrsta: sprejeti sklepi sestankov Vodij enot
Odgovoren za sprejem: direktor zavoda
Oblika: klasična
Objava na spletni strani: ne

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pravi, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja določa, da so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. Člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, to so na primer tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka, podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletni strani ZD Metlika z naslovom
https://www.zd-metlika.si/index.php/zavod/katalog-informacij-javnega-znacaja

Uporabnika lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih zdravstvenega doma ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahteva za dostop do informacij javnega značaja v ZD Metlika se naslovi po telefonu ali faksu ob delovnih dneh od 08:00. do 14:00. ure in po elektronski pošti oz. na naslov pristojne osebe za posredovanje informacij iz točke II. 2 tega kataloga.

IV. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja, v katerikoli izbrani obliki, se zaračunavajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnikom o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroskovnik info JZ

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov:

1. Ordinacijski čas
2. Naročanje po izvajalcih
3. Čakalne dobe v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle
4. Kontaktni podatki izvajalcev
5. Zaposlitev
6. Zobozdravstveno varstvo odraslih
7. Informacije v specialističnih ambulantah
8. Obvestila
9. Organizacijske informacije
10. Preventivna dejavnost