Iniciativa za bolj zdrav jutri v Beli krajini

Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Celotna vrednost operacije (z DDV): 44.674,73 eur
Višina upravičenih stroškov (brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov): 37.458,96 eur
Sofinanciranje: 29.967,17 eur

Pilotni projekt za Belo krajino z regionalnim povezovanjem je trajnostne narave, kar pomeni, da se bo izvajal kontinuirano tudi po zaključku projekta. Namen projekta je z zaznavo demografskih in geografskih značilnosti povezati potrebe prebivalcev vseh starostnih skupin in delovati v smislu izboljšanja življenja in zdravja. Projekt je izjemnega pomena tudi zaradi zaznanih izzivov zaradi epidemije.

Namen projekta je oblikovanje dveh socialnih mrež in tako ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi. Projekt bo zadovoljil dodatne potrebe po psiholoških in socialnih vsebinah v regiji. Socialni mreži bosta vključevali aktivnosti za krepitev duševnega zdravja mladostnikov in aktivnosti učenja samopomoči pri duševnih težavah ranljivih ciljnih skupin. V sklopu projekta bo izdelan pilotni načrt zdravja v podjetju, ki bo služil kot izhodišče za izdelavo načrtov zdravja na območju LAS DBK. Izvedene bodo aktivnosti za večjo implementacijo projekta v okolju. S tem namenom bo v neposredni bližini ZD Metlika urejen prostor v izmeri 173 m2, dostopen za mobilno in senzorično ovirane osebe (gradbena in obrtniška dela ter nakup dvigala), v katerem bodo potekale psiho edukativne delavnice za osveščanje o pomenu duševnega zdravja. Dejavnosti bodo pripomogle k preprečevanju psihičnih motenj in različnih odvisnosti, kar bo privedlo do izboljšanja duševnega zdravja in dobrega počutja. Odgovornost nad lastništvom rezultatov in posrednih učinkov po zaključku operacije bo prevzel ZD Metlika.

Ocenjena vrednost projekta je 44.674,73 eur, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Zdravstveni dom Metlika 36.354,73 eur, ostalo je delež ostalih partnerjev: Šent Ljubljana (Dnevni center Metlika), Beti d.o.o. Metlika ter Razvojni center Novo mesto.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).