Osnovni podatki

Naziv: Zdravstveni dom Metlika
Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika
Telefon/faks: 07-369-1-400, 07-369-1-427
E-naslov  info@zd-metlika.si
Matična številka:  5054591000
Davčna številka:  40635112
Transakcijski račun:  SI56 0127 3603 0922 421
Šifra dejavnosti:  86.210
Šifra proračunskega uporabnika: 92240

Vodstvo zavoda

Direktorica: Duška Vukšinič, mag. ekon. in posl. ved
Strokovni vodja: Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Anton Štubler, dipl.zdravstvenik
Svet zavoda ZD Metlika: Tomislav Bojić, Anton Draginc, Boris Govednik, Klemen Jaklitsch, Željka Janjac, Mirko Martinović, Jasmina Vojsk Jakofčič

Zavod svoje dejavnosti opravlja na matičnem naslovu, opravlja pa tudi osnovno zdravstveno dejavnost v socialnem zavodu, in sicer v dveh dislociranih ambulantah DSO Metlika.

Dejavnosti

ZD metlika opravlja naslednje dejavnosti:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

 • splošna ambulantna,
 • otroški in šolski dispanzer,
 • referenčna ambulanta,
 • splošna ambulanta v socialnemu zavodu,
 • patronažna služba,
 • reševalna služba (nujni reševalni prevozi, sanitetni prevozi, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in dializni prevozi),
 • nujna medicinska pomoč,
 • dežurna služba,
 • osnovni laboratorij,
 • zdravstvena vzgoja;

2. Specialistična ambulantna dejavnost:

 • dispanzer za ženske,
 • psihiatrija,
 • dispanzer za mentalno zdravje – logopedija;

3. Zobozdravstvena dejavnost:

 • zobozdravstvo za odrasle
 • otroško in mladinsko zobozdravstvo
 • zobozdravstvena vzgoja;

4. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa;

5. Center za krepitev zdravja.

Zavod načrtuje svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami na državnem in lokalnem nivoju. Sredstva za financiranje zdravstvenega varstva se oblikujejo po enakih merilih za ves slovenski prostor.

Strateški cilji

 1. Zdravje in skrb za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo.
 2. ZD Metlika mora ostati osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občine Metlika s poudarjeno vlogo na preventivnem zdravstvenem varstvu.
 3. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja službe nujne medicinske pomoči v občini Metlika.
 4. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč ali vojn na območju občine Metlika v sodelovanju z ZD Črnomelj in ZD Novo mesto.
 5. ZD Metlika si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za nove programe in storitve v okviru finančnih zmožnosti.
 6. ZD Metlika aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanovitelja.
 7. ZD Metlika s pozitivnim in uspešnim poslovanjem ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabav potrebne opreme.
 8. Vzdrževanje in izboljševanje komunikacijskih poti na vseh ravneh in z vsemi deležniki.
 9. Finančna vzdržnost preko natančnega definiranja letne porabe sredstev.
 10. ZD Metlika ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Poslanstvo

Zdravstveni dom Metlika je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru doktrine, ohranjanje in izboljševanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljši jutri v korist in zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Vizija

ZD Metlika mora ostati primarni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem nujne medicinske pomoči in preventivnega zdravstvenega varstva na področju občine Metlika. V zavodu želimo biti prepoznavni po kakovosti, varnosti in zglednem odnosu do vseh deležnikov. V ZD Metlika delujemo na podlagi vodila, ki pravi, da bodo obravnavani vsi, ki bodo prišli v zdravstveni dom in da bomo vsak problem uporabnika obravnavali ne vezano na naša prepričanja ali predsodke.

Vrednote

V ZD Metlika ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

 • humanost,
 • visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
 • varnost in zdravje pacientov in zaposlenih,
 • zaupanje, pripadnost in timsko delo,
 • motivacija in stimulacija zaposlenih,
 • strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na vseh ravneh ter vzpodbujanje pozitivne komunikacije.

Politika kakovosti

Sistem zagotavljanja in vzdrževanja kakovosti je nepretrgan proces. Zaposleni v ZDM smo se odločili, da bo politika kakovosti in varnosti vodilo pri zadovoljitvi interesov naših odjemalcev, naših medsebojnih odnosov, zahtev stroke, ustanovitelja, zdravstvene zavarovalnice ter drugih zainteresiranih strani.

Vsak zaposleni mora razumeti in uresničevati svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti in varnosti. Pomembno vlogo v vseh procesih dela ima sistem ugotavljanja napak in odstranjevanje le-teh. V vseh procesih dela izpostavljamo kakovost in varnost kot jasne zahteve, vzpodbujamo pozitiven pristop k delu in njegovemu načrtovanju.

Kakovost je naše vodilo. Politiko kakovosti vgrajujemo v vse poslovne procese. Prizadevamo si, da bomo v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne nastale napake pa bomo takoj odstranili. Spodbujamo razmišljanje na podlagi tveganj in tako ves čas delujemo preventivno. Da bi zagotovili kakovost našim uporabnikom in poslovnim partnerjem, sledljivost poslovanju, poenostavili poslovanje in zmanjšali stroške poslovanja, smo se odločili za nadaljnje vzdrževanje in izboljševanje po vpeljanem mednarodnem standardu ISO 9001 in standardu 15224.

Politika kakovosti je dostopna vsem zaposlenim preko intranetne strani o njej pa se pogovarja na delovnih sestankih na vseh nivojih ter je na voljo po potrebi vsem relevantnim zainteresiranim stranem.

Osnovno poslanstvo ZDM je zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za priznane zdravstvene programe. ZDM zagotavlja zdravstveno dejavnost kot glavni nosilec in koordinator javne zdravstvene mreže v občini Metlika. Da bi omenjeno lahko zagotovili, se skozi učinkovito poslovno sodelovanje vseh udeležencev, načrtovanje strokovnega in poslovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ter nenehnim prilagajanjem spremembam glede na povpraševanje na trgu, trudimo doseči zastavljene cilje.

Strateške smernice ZDM so naslednje:

 • stalna skrb za zdravje vseh deležnikov,
 • stalna skrb za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih ter ostalih relevantnih zainteresiranih strani,
 • krepitev timskega dela znotraj ZDM, skrb za usposabljanje in pridobivanje novih znanj, skrb za kompetentnost delavcev,
 • aktivno delovanje na preventivni dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi institucijami,
 • prilagajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti, varnosti in kliničnih procesov ter prilagajanje poslovanja spremembam in izboljšavam, prepoz-navanje in odpravljanje tveganj na vseh nivojih delovanja,
 • stalna skrb za primerno komunikacijo.

Duška Vukšinič,
direktorica