Predstavitev ZD Metlika

Javni razpisi

Osnovni podatki

Naziv:  Zdravstveni dom Metlika 
Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika
Telefon/faks: 07-369-1-400, 07-369-1-427
E-naslov  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Matična številka:  5054591
Davčna številka:  40635112
Transakcijski račun:  01273-6030922421
Šifra dejavnosti:  86.210
Šifra proračunskega uporabnika: 92240
   
Vodstvo zavoda  
Direktorica: Duška Vukšinič, mag. ekon. in posl. ved
Strokovni vodja: Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med.
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Anton Štubler, dipl.zdravstvenik
Svet zavoda ZD Metlika:  Jože Cajnar, Anton Gerkšič, Željka Janjac, Tanja Mišmaš, Jože Pezdirc, Gordana Tasič, Jasmina Vojsk Jakofčič

Zavod svoje dejavnosti opravlja na matičnem naslovu, opravlja pa tudi osnovno zdravstveno dejavnost v socialnem zavodu, in sicer v dveh dislociranih ambulantah DSO Metlika.

Dejavnosti
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

 • splošna ambulanta z referenčno ambulanto,
 • patronažna služba,
 • reševalna služba,
 • osnovni laboratorij,
 • splošna ambulanta v socialnem zavodu in
 • nujna medicinska pomoč in dežurna služba

2. Specialistična ambulantna dejavnost:

 • dispanzer za ženske
 • psihiatrična ambulanta
 • dispanzer za mentalno zdravje
 • kardiološka ambulanta

3. Zobozdravstvena dejavnost:

 • otroška in mladinska zobozdravstvena ambulanta in
 • zobozdravstvena ambulanta za odrasle

4. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa.

Osnovno zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost opravlja zavod v naslednjih organizacijskih enotah:

 • osnovna zdravstvena služba,
 • zobozdravstvena služba,
 • specialistična zdravstvena dejavnost in
 • uprava.

Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami na državnem in lokalnem nivoju.

Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo iz opravljanja dejavnosti na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnostjo prodaje storitev na trgu, s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, s prosto prodajo blaga in storitev na trgu, iz daril, iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom ter iz sredstev ustanovitelja. Sredstva za financiranje zdravstvenega varstva se oblikujejo po enakih merilih za ves slovenski prostor.

Strateški cilji

 1. ZD Metlika še naprej ostaja osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občine Metlika vključno s poudarjeno vlogo preventivnega zdravstvenega varstva.
 2. ZD Metlika ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.
 3. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja službe nujne medicinske pomoči v občini Metlika.
 4. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč ali vojn na območju občine Metlika v sodelovanju z ZD Črnomelj in ZD Novo mesto.
 5. ZD Metlika s pozitivnim in uspešnim poslovanjem ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabav potrebne opreme.
 6. ZD Metlika aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, ustanovitelja in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 7. ZD Metlika si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za nove programe in storitve v okviru finančnih zmožnosti.

Poslanstvo

Zdravstveni dom Metlika je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru doktrine in etike zdravstva tako v občini Metlika kot tudi širše.
Osnovno poslanstvo ZD Metlika je ohranjanje in izboljševanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljši jutri v korist in zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Vizija

ZD Metlika ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem nujne medicinske pomoči in preventivnega zdravstvenega varstva na področju občine Metlika. V zavodu želimo biti prepoznavni po kakovosti, odličnosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva naših uporabnikov in zaposlenih. S podeljenimi mednarodnimi certifikati za vodenje sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015, zdravstvenemu standardu SIST EN 15224:2012 in akreditacijskim standardom AACI, našim pacientom dokazano zagotavljamo vedno bolj kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter zdravstveno varstvo na primarnem nivoju, ki ga določa slovenski zdravstveni sistem.
V ZD Metlika delujemo na podlagi vodila, ki pravi, da bodo obravnavani vsi, ki bodo prišli v zdravstveni dom in da bomo vsak problem uporabnika obravnavali ne vezano na naša prepričanja ali predsodke.

Vrednote

V ZD Metlika ostajamo zavezani temeljnim vrednotam:

 • visoka raven kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave,
 • dostopnost zdravstvenih storitev,
 • univerzalnost,
 • solidarnost,
 • enakost,
 • učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov,
 • ustvarjalnost – vzpodbujanje sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo uporabnikov.
 • zaupanje – s kakovostnim delom opravičevati zaupanje pacientov,
 • etične norme.

Politika kakovosti

Sistem zagotavljanja in vzdrževanja kakovosti je nepretrgan proces. Zaposleni v ZDM smo se odločili, da bo politika kakovosti in varnosti vodilo pri zadovoljitvi interesov naših odjemalcev, naših medsebojnih odnosov, zahtev stroke, ustanovitelja, zdravstvene zavarovalnice ter drugih zainteresiranih strani.

Vsak zaposleni mora razumeti in uresničevati svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti in varnosti. Pomembno vlogo v vseh procesih dela ima sistem ugotavljanja napak in odstranjevanje le-teh. V vseh procesih dela izpostavljamo kakovost in varnost kot jasne zahteve, vzpodbujamo pozitiven pristop k delu in njegovemu načrtovanju.

Kakovost je naše vodilo. Politiko kakovosti vgrajujemo v vse poslovne procese. Prizadevamo si, da bomo v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne nastale napake pa bomo takoj odstranili. Spodbujamo razmišljanje na podlagi tveganj in tako ves čas delujemo preventivno. Da bi zagotovili kakovost našim uporabnikom in poslovnim partnerjem, sledljivost poslovanju, poenostavili poslovanje in zmanjšali stroške poslovanja, smo se odločili za nadaljnje vzdrževanje in izboljševanje po vpeljanem mednarodnem standardu ISO 9001.

Politika kakovosti je dostopna vsem zaposlenim preko intranetne strani o njej pa se pogovarja na delovnih sestankih na vseh nivojih ter je na voljo po potrebi vsem relevantnim zainteresiranim stranem.

Osnovno poslanstvo ZDM je zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za priznane zdravstvene programe. ZDM zagotavlja zdravstveno dejavnost kot glavni nosilec in koordinator javne zdravstvene mreže v občini Metlika. Da bi omenjeno lahko zagotovili, se skozi učinkovito poslovno sodelovanje vseh udeležencev, načrtovanje strokovnega in poslovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ter nenehnim prilagajanjem spremembam glede na povpraševanje na trgu, trudimo doseči zastavljene cilje.

Strateške smernice ZDM so naslednje:

 • stalna skrb za zdravje vseh deležnikov,
 • stalna skrb za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih ter ostalih relevantnih zainteresiranih strani,
 • krepitev timskega dela znotraj ZDM, skrb za usposabljanje in pridobivanje novih znanj, skrb za kompetentnost delavcev,
 • aktivno delovanje na preventivni dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi institucijami,
 • prilagajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti in varnosti ter prilagajanje poslovanja spremembam in izboljšavam, prepoznavanje in odpravljanje tveganj na vseh nivojih delovanja,
 • stalna skrb za primerno komunikacijo.